Meny

Fortsatt god lönsamhet för Katternökoncernen under 2017

Katternökoncernens omsättning 2017 på 141,7 miljoner euro låg på samma nivå som år 2016. Även under 2017 sänkte vi våra elpriser, medan fjärrvärmepriserna både i Jakobstad och Ylivieska hölls oförändrade. Koncernens rörelsevinst 18,4 miljoner euro (17,8 miljoner euro år 2016) ökade något tack vare förbättrad kostnadseffektivitet. Vinsten före bokslutsdispositioner minskade till 14,8 miljoner euro (21,4 miljoner euro), främst på grund av att vinsten från intressebolaget Puhuri Oy:s försäljning av vindparken Kopsa 1 ingick i bokslutet 2016.

Under året fortsatte investeringarna i att vädersäkra våra elnät så som elmarknadslagen 2013 förutsätter, och för att finansiera dessa höjdes överföringspriset på el i enlighet med energimyndighetens regler. Koncernens investeringar, 32,1 miljoner euro, låg på samma nivå som 2016 och utöver satsningarna i väderoberoende elnät står kraftvärmeverket och det nya vattenkraftverket i Härjedalen för de största posterna.

Vårt långsiktiga fokus på förnybar energi fortsätter, och 2017 var vindkraft, 26 %, tillsammans med vattenkraft, 26 %, de största enskilda kraftslagen i Herrfors elproduktion. Av vår produktion 2017 stod den förnybara delen för 66 %, medan samma siffra för hela Finland är 47 %. Vår andel utsläppsfri el var 80 %.

Katternökoncernens resultat ligger på en god nivå, vilket ger en bra grund för att förnya och förbereda koncernen för den omställning som energibranschen kommer att genomgå under kommande år.

Oy Katternö Ab betalar enligt bolagsstämmans beslut i dividend 2,95 milj. euro. För största ägaren Jakobstads Energi innebär detta en dividendintäkt på 1,2 milj. euro.

Tilläggsuppgifter ges av Roger Holm, tel. 040-5852 495