Meny

Rekordår för Katternökoncernen 2018


Katternökoncernen slog nytt rekord under 2018 både då det gäller omsättning och rörelseresultat. Omsättningen ökade med 16 % till 163,8 miljoner euro, och rörelseresultatet ökade 17 % till 21,5 miljoner euro. Resultat före skatt ökade med hela 33 % till 19,6 miljoner euro.

De goda siffrorna har många olika orsaker. Marknadspriset på el som årsmedeltal steg 41 % från 33 till 47 euro per megawattimme (MWh), vilket gjorde att produktionsanläggningarnas drifttimmar ökade, främst för värmekraften, och var betydligt högre än 2017. Dotterkoncernen Härjeåns Kraft i Sverige gjorde också ett bra resultat.

Investeringarna, 31,3 miljoner euro, består främst i det fortsatta vädersäkrandet av våra elnät så som elmarknadslagen 2013 förutsätter, och för att finansiera dessa höjdes överföringspriset på el i enlighet med elmarknadslagens regelverk. Övriga större investeringar är färdigställandet av kraftvärmeverket i Härjedalen samt i fjärrvärmeanläggningarna i Finland.

Koncernens långsiktiga satsning på förnybar elproduktion ligger fast, och som bäst planerar vi fortsatta investeringar i ny vindkraft via våra delägda produktionsbolag.

Utvecklandet av nya affärskoncept innebar under 2018 att koncernens eget solpanelkoncept, Nordic Sunrise, introducerades samt att Oy North Shore Datacenter Ab grundades tillsammans med JNT. Satsningen i det svenska start-up bolaget Bright Energy Ab ger möjlighet till intressanta nya produkter utöver traditionell elförsäljning.

Oy Katternö Ab betalar enligt bolagsstämmans beslut i dividend 2,95 miljoner euro. För största ägaren Jakobstads Energi innebär detta en dividendintäkt på 1,2 miljoner euro.

Ekonomiska nyckeltal (1000 €)    Koncernen Katternö

                                                          2018               2017

Omsättning                                        163 781            141 702

Rörelsevinst                                       21 462             18 380

Rörelsevinst i % av omsättning            13,1 %              13,0 %

Vinst före bokslutsdispositioner          19 612             14 770

Avkastning på eget kapital %               8,1 %               5,9 %

Investeringar                                      31 257             34 641

Soliditet %                                         44,6 %             42,8 %

Personal (i medeltal)                          227                  216

Dividend                                            2 948             2 948

 

Tilläggsuppgifter ges av Roger Holm, tel. 040 585 2495