Serviceavgifter

Serviceavgifter (inkl. moms 24%)

Gäller fr.o.m 1.5.2015

 

Arbetscentraler (25-63 A)

   

Hyra

 

2€ / dygn

Från- och/eller inkoppling

 

50€ / gång

Från- och/eller inkoppling>63A  

50€ / h

     

Faktureringstjänster

   

Kundspecifik mindre utredning (fakturor, anslutningsavgifter)

 

12€

Mera omfattande av kunden begärd utredning (utredning av elavgifter, förbrukningsanalys)

 

40€/h

Betalningspåminnelser (moms 0%)

 

5€

Förseningsränta enligt räntelagen    
     

Indrivningsavgifter

   

Kundspecifikt meddelande om frånkoppling

 

15€

Skriftligen uppgjord betalningsplan

 

10€

Avbrytande av elleverans under arbetstid

 

80€

Återinkopplingsavgift under arbetstid

 

80€

Indrivningsbesök hos kunden

 

 

80€

 

Påkoppling

Snabbpåkoppling (ifall påkopplingen bör göras under samma arbetsdag)

- utanför arbetstid är minimikostnaden 150 euro

Påkoppling under följande arbetsdag                                                                    

 

 

 

80€ 

 


0€ 

Övriga tjänster

   

Kabelvisning med kort varsel (mindre än 2 vardagar)

 

60€

Installationer och reparationer

 

50€/h

Mera krävande reparationsarbeten

 

70€/h

Konsulttjänster, belastnings- och kvalitémätningar

 

80€/h

Av kunden begärd mätargranskning, ifall att mätaren mäter korrekt

 

90€

Övriga förändringar (elprodukt, mätare, huvudsäkring, styrenhet)

 

80€

Arbeten som utförs utanför arbetstiden (arbetstid 8:00-16:00) faktureras enligt uppkomna kostnader.