Meny
 • Haikara Vesa
  • Haikara, Vesa
  • Linjemontör
  • 08-4110 400
  • fornamn.efternamn@katterno.fi
 • Hakalahti Henri
 • no photo
  • Klasila, Kauko
  • Linjemontör
  • 08-4110 400
  • fornamn.efternamn@katterno.fi
 • Sorvisto Ari
  • Sorvisto, Ari
  • Kundchef
  • 08-4110 437
  • 044-7815 373
  • fornamn.efternamn@katterno.fi
 • DuVi 170310 2 0011 Tyhtila Petri
  • Tyhtilä, Petri
  • Regionchef
  • 08-4110 400
  • 044-3549 323
  • fornamn.efternamn@katterno.fi