Aktuellt Rekordresultat i en osäker värld - Bekanta dig med Katternöbolagens årsberättelse för 2021
12.5.2022
Årsberättelse

Rekordresultat i en osäker värld

Bekanta dig med Katternöbolagens årsberättelse för 2021

 

De två senaste åren har varit exceptionella för energibranschen, inte enbart i Finland utan i hela Europa. År 2020 var det finländska årsmedeltalet för elens marknadspris 28 euro och i fjol 72 euro – det första rekordlågt och det andra rekordhögt. Så gott som alla faktorer som påverkar elpriset verkade under 2021 i samma riktning. För första gången ser vi nu på allvar effekterna av de energipolitiska beslut som våra politiker i Finland och EU fattat under de senaste tio åren. Fjolåret var både vind- och vattenfattigt och därmed måste en stor del av elen importeras, vilket gjorde att elpriset i Finland under en betydande del av året var kopplat till elpriset i Centraleuropa där elpriset är betydligt högre. Detta i sin tur beror till stor del på nedkörningen av den tyska kärnkraften, som planenligt delvis ersatts med fossil gas importerad från Ryssland. Då beskattningen på koldioxid i form av utsläppsrätter stigit med mer än 1000 procent de senaste fem åren, har den tyska elprisnivån nått nya höjder. I skrivande stund vet vi inte vad kriget i Ukraina kommer att betyda för de ryska gasleveranserna och ännu mindre vet vi om prisnivån på eventuella ersättande bränslen och dess inverkan på elpriset.

 

Trots de stora svängningarna i energibranschen och det osäkra världsläget har vi inte gjort några större ändringar i Katternökoncernens långsiktiga strategi. Vi fortsätter att utöka andelen förnybar elproduktion med en massiv satsning på ny vindkraft. Via vårt intressebolag Puhuri tog vi i början av 2022 i bruk två parker i Pyhäjoki och Haapavesi, en investering på cirka 110 miljoner euro och som kommer att ge cirka 300 gigawattimmar el per år. Under 2021 fattade vi beslut om två parker till, en i Haapavesi och en i Kannus, denna gång en investering på cirka 100 miljoner euro. De här båda blir klara i början av 2023. Därtill kommer nya projekt att bli klara för investeringsbeslut under 2022. Katternö Krafts andel av parkerna är 45 procent. I Haapavesi fortsätter även planeringen av bioetanol- och biogasanläggningen NordFuel. Koncernens övriga investeringar uppgick till 32 miljoner euro, varav den största delen är elnätsinvesteringar för att ta emot ny vindkraft samt fortsatt vädersäkrande av nätet enligt de krav som lagstiftningen ställer. Även strategiarbetet inom Herrfors fortsätter enligt våra två huvudmål:


1) Att effektivera våra nuvarande verksamheter, det vill säga produktion, distribution och försäljning av el och värme.


2) Att utveckla nya affärsmodeller som tillför mervärde och underlättar kundens vardag. Under 2022 har vi spännande delmål som kommer att implementeras.


Resultatmässigt var 2021 ett rekordår både för Katternökoncernen och Herrfors. Koncernens resultat före skatt uppgick till 35,5 miljoner euro. Detta trots att Herrfors med anledning av Ukrainakrisen skrev ned alla gjorda satsningar i Fennovoima, vilket belastade resultatet med 10,1 miljoner euro. Omstruktureringen i Alholmens Kraft, där ägarna som enbart haft del av AK:s elproduktion sålde sitt ägande, gav en positiv resultateffekt för Herrfors. Även utan dessa poster av engångsnatur gjorde både koncernen och Herrfors ett utmärkt resultat, där den största enskilda orsaken är elproduktionens starka resultat. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till våra kunder och samarbetspartners för visat förtroende, och ett minst lika stort tack till vår personal för väl utfört arbete. Vår teamanda och förmåga att tillsammans ta oss an oväntade arbetstoppar var speciellt värdefullt under fjolåret. 

 

Tack vare det goda resultatet betalade Oy Katternö Ab en extra dividend under 2021, då totalt 5,9 miljoner euro utbetalades till ägarna. Oy Katternö Ab:s bolagsstämma har idag 9.5.2022 beslutit att betala dividend 4,0 miljoner euro. För största ägaren Jakobstads Energi innebär detta en dividendintäkt under år 2021 på 2,4 miljoner euro och för år 2022 1,6 miljoner euro.

 

Ekonomiska nyckeltal
  Moderbolaget Herrfors  Koncernen Katternö 
  2021 2020 2021 2020
Omsättning 92 971 51 123 208 391 133 368
Rörelsevinst 36 199 8 024 46 763 20 018
Vinst före bokslutsdispositioner 28 618 8 255 35 512 19 377
Soliditet% 55,0 51,4 37,1 36,0
Investeringar 15 408 13 774 31 800 27 200
Personal (i medeltal) 44 44 246 242

 

 

Läs Katternö-bolagens årsberättelse för 2021 i sin helhet här.


Tilläggsinformation fås av: 
Roger Holm
Verkställande direktör
040-5852 495

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi förnyar elmätarna i Jakobstad med omnejd

Läs mer
Nyhet

Gemensamt informationsutbytessystem snabbar upp kundservicen för elbolagen

Läs mer