Katternö koncern Vad är Katternö?

En lokal kraft

Katternö Ab är en lokalt ägd energikoncern, som tar ansvar för hela kedjan från kraftproduktionen vid energikällan till slutleveransen hos kunden. Vår lokala förankring är grunden för allt vi gör. Genom kunskap om de lokala förhållandena kan vi skapa ändamålsenliga lösningar och agera snabbt vid störningar.

 

En utgångspunkt är att energiförbrukningen genom aktiva människor och framgångsrika företag kommer att fortsätta att öka i vårt område. Vi måste kunna garantera dessa våra kunder el och värme till konkurrenskraftiga priser. En viktig faktor är att vi är självförsörjande i fråga om energi. Det kräver att verksamheten har tillräcklig storlek, att vi klarar även större investeringar och planerar mycket långsiktigt.

 

Omsorgen om miljön är en självklarhet. Energisnåla, långsiktigt hållbara och kostnadsmässigt effektiva lösningar är den grund vi bygger på. Lokalt producerade biobränslen, sågavfall och returbränslen, har hög prioritet som energikällor. Vi satsar på fjärrvärmeproduktionen och förespråkar användning av värmepumpar. Vi tar även vårt politiska ansvar genom satsningar på koldioxidfri produktion i enlighet med de mål som utstakats av EU och Finlands regering.