Aktuellt Flera omfattande projekt förbättrar elnätets driftsäkerhet i Maxmo
7.6.2022
Elnät

Flera omfattande projekt förbättrar elnätets driftsäkerhet i Maxmo 

 

1000 kunder från Karvsor till Österö får kortare avbrottstider innan höststormarna är här

Herrfors Nät-Verkko gör stora investeringar i vädersäkrandet av elnät i Maxmo skärgård där elnätet ofta är utsatt för svåra väderförhållanden. Investeringen består av flera olika delar vilka tillsammans gör det till ett av årets största utvecklingsprojekt. Arbetet har påbörjat i januari och kommer att bli klart passligt till höststormarna.

 

Visste du att kommunikation är en av de viktigaste komponenterna i ett smart elnät?

Projektets första del var den nya 60 meter höga och 7 ton tunga kommunikationsmasten som vi reste i januarikölden i Lilloxkangar i Vörå. Den nya masten förbättrar både arbetssäkerheten hos våra linjemontörer och möjliggör snabbare felsökning på stormiga skärgårdsområden som kan vara tidskrävande att komma till i svåra väderförhållanden. En förbättrad fjärrkommunikation ger oss möjlighet att begränsa avbrottsområdet rakt från vår driftcentral medan linjemontörerna är på väg till området. När montörerna når sin destination, kommer de redan att veta var elnätet är skadat och reparationsarbetet kan påbörjas snabbare.

 


Visste du att kommunikation är en av de största komponenterna i ett smart elnät?

 

På stormiga områden är det viktigt att kunna lokalisera felställen snabbt och säkert

Projektets andra del omfattar en ny matarlinje längs med Västerövägen till Österö. Denna linje ersätter den gamla linjen som går till Österö via Grötholmen. Den nya linjen består delvis av luftkablar med plastyta, vilket gör att små kvistar inte kan orsaka avbrott lika lätt. Att placera luftlinjerna längs vägarna är också ett sätt att göra granskningsjobbet lättare.


Projektet omfattar två transformatorstationer varav den ena är en stolpstation och den andra är en parkstation med fjärrstyrda frånskiljare. Med en ny parktransformatorstation med fjärrstyrda frånskiljare kan eventuella felställen lokaliseras tidigare och elleveransen tryggas för flera kunder redan i ett tidigare skede. Totalt 12 olika positioner, dvs. transformatorstationer eller linjefrånskiljare som försetts med fjärrstyrda motordon, fjärrstyrs i 20 kV distributionsnätet. Detta snabbar upp arbetet avsevärt då ett fel inträffar. Tack vare detta kan det avsnitt i distributionsnätet som drabbats av en störning avskiljas från vår driftcentral, vilket medför att elleveransen kan återupptas till e delar av nätet som är intakta redan innan reparationsarbetet har inletts.


Ett tusental kunder ända från Karvsor elstation till Österö påverkas positivt av detta projekt.

 


De nya linjerna byggs både med hjälp av luftledningar och jordkablar. Byggsättet planeras noggrant enligt varierande terräng i skärgården.

 

Leveranssäkerheten i Maxmo centrum säkerställs med hjälp av jordkabel

I centrum av Maxmo förnyar vi gamla luftledningar med ca 1,5 km lång jordkabel och 1,6 km lågspänningsjordkablar. Satsningen berör ca. 500 förbrukningsplatser i området. I kartan nedan ser man var den nya linjen kommer att dras. Längs den nya linjen bygger vi även tre nya parktransformatorstationer varav en kommer att vara fjärrstyrd.


Den nya ledningen tas i bruk hösten 2022. ⁠Fördelarna som dessa projekt kommer med kan vi bäst se under stormiga dagar. ⁠

 

Möjlighet till ringmatning utreds inför framtidens behov

I samband med planering av eldistributionsnätet i Maxmo utreder vi även långsiktiga möjligheter till ringmatningen till Österö med hjälp av sjökabel. Ringmatningen betyder att t.ex. en transformatorstation kan matas från flera olika ställen, vilket möjliggör att kunderna har tillgång till el trots att en del av nätet skulle vara urkopplad.

 


Hänt hittills: Luftledningsdelen av projektet har påbörjats, stolparna har monterats upp och dragningen av linor har påbörjats. De nya ledningarna är plastisolerade vilket minskar avbrotten som lätta kvistar orsakar.

 

NYCKELTAL OM PROJEKTET

        Västerö

 • 2 transformatorstationer
  • 1 stolptransformatorstation
  • 1 parktransformatorstation med fjärrstyrda frånskiljare
 • 2,7 km 20 kV luftledning (isolerad, BLL)
 • 1,3 km 20 kV jordkabel
 • 1000 bruksplatser berörs av projektet

 

Maxmo centrum

 • 3 parktransformatorstationer varav 1 fjärrstyrd
 • 1,5 km 20 kV jordkabel (1,6 km lågspänningsjordkabel)
 • 500 bruksplatser berörs av projektet

 

Projektsatsningen i Västerö-Maxmo -området rör sig om över 500 000 € förbättrar driftsäkerheten inom hela området

 

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer