Aktuellt Lagarna om retroaktiv elpriskompensation och om förlängning av betalningstiderna för elräkningar har trätt i kraft
6.3.2023

Lagarna om retroaktiv elpriskompensation och om förlängning av betalningstiderna för elräkningar har trätt i kraft  

 

Lagen om temporär retroaktiv elpriskompensation, lagen om förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar och om temporärt stödjande av elbolagens likviditet och annan lagstiftning som har samband med dem har trätt i kraft den 6 mars 2023. Lagarna stöder förmågan hos konsumenter och detaljförsäljarnas övriga kunder att betala sina elenergiräkningar i den utmanande ekonomiska situationen under denna vintersäsong. 

 

Retroaktiv elpriskompensation betalas separat för varje eldriftsställe till de slutförbrukare som är konsumenter vars elenergipris enligt elförsäljningsavtalet har överstigit 10 cent per kilowattimme och till dem som har ett elförsäljningsavtal som baserar sig på börspriset. Elpriskompensationen betalas automatiskt till de konsumenter som har rätt till den i form av en kompensation som detaljförsäljaren av el gör i elenergiräkningen. Kompensationen omfattar inte räkningar för elöverföring.

Elpriskompensation betalas kalkylmässigt för fyra vintermånader så att den månatligen är 50 procent av elenergiräkningen för den andel som överstiger självrisken på 90 euro, dock högst 700 euro per månad. 


Den första posten av elpriskompensation betalas på basis av förbrukningen av elenergi under november och december 2022 i den elräkning som förfaller till betalning i april 2023 eller i den första elräkning som förfaller till betalning därefter. Den andra posten betalas på basis av förbrukningen under januari 2023 i följande elräkning. I den andra posten kompenseras förbrukningen under januari till dubbelt belopp. På så sätt betalas elpriskompensation kalkylmässigt för en period på fyra månader. 


Den detaljförsäljare som levererat elen till slutförbrukaren under november–januari betalar elpriskompensationen. Om slutförbrukaren har bytt försäljare under november–januari, ska försäljarna betala kompensation i förhållande till den tid som de har levererat el till konsumenten under denna period. Om slutförbrukaren har bytt detaljförsäljare så att elpriskompensationen inte längre kan betalas i form av en kompensation i elräkningen, betalar detaljförsäljaren elpriskompensationen in på det bankkonto som slutförbrukaren uppgett eller genom betalningsanvisning. Ifall du har bytt elförsäljare och inte längre är kund hos oss, kan du mejla dina betalningsuppgifter åt oss till adressen herrfors@katterno.fi . Skriv ditt namn, kontonummer för återbetalningen samt ditt kundnummer i mejlet. Den preliminära betalningsplanen för Herrfors återbetalningar är följande

Återbetalningar som betalas i april:

  • De som får faktura 12 gånger per år får 1:a återbetalningen
  • De som får faktura 4 gånger per år får 1:a återbetalningen

Återbetalningar som betalas i maj:

  • De som får faktura 6 gånger per år får 1:a återbetalningen
  • De som får faktura 12 gånger per år får 2:a återbetalningen

Återbetalningar som betalas i juli:

  • De som får faktura 6 gånger per år får 2:a återbetalningen
  • De som får faktura 4 gånger per år får 2:a återbetalningen

 

Högst 120 dagar tilläggstid för att betala elenergiräkningar för januari–april

Förlängningen av betalningstiderna för elräkningar stöder hushållens och företagens förmåga att betala sina elräkningar för vintermånaderna. Detaljförsäljare av el ska på kundens begäran bevilja förlängd betalningstid för elenergiräkningar som hänför sig till förbrukningen mellan den 1 januari och 30 april 2023. Den förlängda betalningstiden gäller inte räkningar för elöverföring.


Konsumentkunder ska beviljas högst 120 dagar tilläggstid för att betala sina elräkningar, räknat från den ursprungliga förfallodagen för varje enskild räkning. Begäran om förlängd betalningstid ska framställas före förfallodagen för räkningen. För beviljandet av betalningstid får det inte tas ut kostnader och för den förlängda betalningstiden får det inte tas ut ränta. 


Näringsidkare ska beviljas högst 60 dagar tid för att betala sina elräkningar. Elbolaget kan av näringsidkaren ta ut en årlig ränta på 1,53 procent för den förlängda betalningstiden. Enligt riksdagens precisering av lagförslaget är kreditinstitut och finansiella institut inte berättigade till förlängd betalningstid. 

 

Källa: https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410877/lagarna-om-retroaktiv-elpriskompensation-och-om-forlangning-av-betalningstiderna-for-elrakningar-trader-i-kraft-nasta-vecka

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer