1. Registeransvarig och kontaktuppgifter

Oy Herrfors Ab (”Registeransvarig) Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad Finland Tel.nr: 06-7815 300 info@herrfors.fi

 

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

Robert Ståhl, CIO Oy Herrfors Ab Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad Finland Tel.nr: 06-7815 326 robert.stahl@herrfors.fi

 

3. Registrets namn

Oy Herrfors Ab:s kundregister

 

4. Ändamål med behandling av personuppgifter

Den registeransvariga eller en av denne auktoriserad samarbetspartner använder kunders eller potentiella kunders personuppgifter för följande ändamål:

• hantering och utveckling av kundrelationer

• utbud och leverans av produkter och tjänster

• betalningar, kontroll av betalningar och indrivning

• marknadsföring och distansförsäljning av den registeransvarigas produkter och tjänster

• utveckling av den registeransvarigas affärsverksamhet samt utveckling av kundservicen.

Grunden för att behandla personuppgifterna baserar sig i första hand på medgivande som den registrerade gett eller på den Registeransvariges berättigade intresse.

 

5. Registrets informationsinnehåll och personuppgiftsgrupper

Uppgifter om Registeransvariges kundregister: kunders, företags och samarbetspartners kontaktpersoner samt potentiella kunders och samarbetspartners kontaktpersoner samt uppgifter om Herrfors webbplatsens användare kan sparas i registret.

Uppgifter om kunden:

• namn

• personbeteckning

• kundnummer

• juridisk eller fysisk person

• språkkod

• kontaktinformation för kontakter med kunden (bl.a. telefonnummer och e-postadress)

• logg från elektronisk datakommunikation mellan bolagen (flyttdatum, slutavläsning, elleverantör, mätarbyte)


Uppgifter om förbrukningsstället

• gatuadress

• postnummer

• postanstalt

• elanslutningens ägare

• användningstid

• värmesystem (fjärrvärme)

• uppskattning eller uppgift om elförbrukningen (statistik)

• huvudsäkringens storlek

• uppgifter om mikroproduktion


Uppgifter om fakturering och betalningstransaktioner

• faktureringsadress och -namn

• förfallodag

• faktureringsintervall

• faktureringssätt

• kontonummer

• uppgifter om betalningar

• uppgifter om elavtal och överföringsavtal

• uppgifter om kundtidning


Övrigt

• kundrespons

• kundbelåtenhet

• information om användningen av tjänster samt köpbeteende

• lagenliga uppgifter om godkännande/förbud med avseende på direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring

• uppgifter om huruvida ovannämnda kund eller potentiella kund finns i den registeransvarigas eller dennes samarbetsparters stamkundsregister eller motsvarande system samt uppgifter som behövs för utnyttjande av förmånerna i dessa system

• andra uppgifter som inhämtats med samtycke eller auktorisation av kunden eller den potentiella kunden och som behövs för leverans av den tjänst som denne har begärt.

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter om kunderna fås bland annat genom offertbegäran, beställningar, avtal och andra kontakter och utifrån den information som lagras eller sparas då kunden använder tjänster eller produkter. Uppgifter om potentiella kunder inhämtas genom bland annat tävlingar, utlottningar och telefonförsäljning samt vid användning av webbtjänster (bl.a. Registeransvariges webbsidor och sociala medier) och cookies eller i samband med annan ärendehantering eller från uppgifter som fåtts i samband med deltagande i händelser. Härvid sparas endast uppgifterna för de potentiella kunder som har gett sitt samtycke till marknadsföring eller kontakt. Alla kundkontakter med Registeransvarig kan sparas. De används för verifiering av transaktioner, behandling av reklamationer och utveckling av kundservicen. Uppgifter publicerade av Energiateollisuus uppdateras i enlighet med reglerna för informationsutbyte på elmarknaden.

 

7. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan Registeransvarige vara tvungen att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden. Ljudinspelningar sparas i tre år. Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades meddelande till den Registeransvarige.

 

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Ur Registeransvariges kundregister utlämnas inga uppgifter till parter utanför koncernen. Uppgifter kan utlämnas till myndigheter på det sätt som fastställs i lag.

 

9. Överlåtelse och överföring av personuppgifter

Registeransvarige kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för kundregister: upprätthållande av tjänsterna, kundservice, administration och analysering av användaruppgifter, undersökningar, kundmeddelanden och genomförande av diverse kampanjer. Personuppgifter kan överlåtas till Registeransvariges underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning. Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda personuppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som Registeransvarige fastställt. Registeransvarige förpliktar dem att hålla personuppgifterna hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda personuppgifterna. Personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag. Ur Registeransvariges kundregister översänds inga uppgifter utanför EU eller EES.

 

10. Cookies

Registeransvariges webbsidor använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som sparas på användarens dator eller i en annan dataterminal. Cookies skadar inte användarens dataterminal. Kundregister: För att utveckla webbplatsen samlar Registeransvarige in statistisk information baserat på tjänsten Google Analytics. Google Analytics kakor (cookies) sparar bl.a. information om hur användarna har kommit till webbplatsen (via sökmotor, direkt länk osv.), vilka sidor som besöktes och hur länge besöket på respektive sida varade. Med hjälp av denna information kan vi ytterligare utveckla vår webbplats och följa med hur lyckade nya utvecklingsprojekt är. Statistik förs gällande användarmängd, användarland, användartid, vilken webbläsare som använts samt det innehåll besökaren besökt. Användaren kan vid behov avaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Om funktionen avaktiveras kan detta leda till att vissa webbplatsers aktivitet blir långsammare eller att tillträdet till vissa webbplatser blockeras helt.

 

11. Principerna för skydd av registret

Uppgifterna i kundregistret samlas i databaser som skyddas med brandvägg, lösenord och andra tekniska metoder. Uppgifterna är tillgängliga endast för anställda vid Registeransvarig eller genom auktorisation av Registeransvarig för aktörer som behöver uppgifterna i sitt arbete. Registeransvarig kräver att de anställda och samarbetsparterna iakttar tystnadsplikt med avseende på uppgifterna. De har givits användarnamn och lösenord. Material som är i manuellt format förvaras i låsta och bevakade lokaliteter som används av Registeransvarig.

 

12. Rätt till insyn, förbud och rättelse


Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om den registrerade finns sparade i Registeransvariges kundregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt en gång per kalenderår.

 

Motsättnings- och begränsningsrätt

Den registrerade har när som helst rätt att motsätta sig behandling av uppgifter som berör den registrerade om den registrerade upplever att Registeransvarige har behandlat informationen lagstridigt eller att Registeransvarige inte har rätt att behandla uppgifter som berör den registrerade.

Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att Registeransvarige ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

 

Elimineringsrätt

Den registrerade har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör den registrerade raderas ur Registeransvariges kundregister. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att Registeransvarige ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

 

Överföringsrätt

I den mån den registrerade själv har levererat uppgifter till Registeransvariges marknadsföringsregister och dessa uppgifter behandlas med den registrerades medgivande eller uppdrag som grund, har den registrerade rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

 

Förbud mot direktmarknadsföring

Den registrerade har när som helst rätt att förbjuda att den registrerades uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

 

Besvärsrätt

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om Registeransvarige inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

 

Övriga rättigheter

Om uppgifter behandlas på basis av den registrerades medgivande, har den registrerade rätt att återkalla sitt medgivande genom att meddela detta till Registeransvarige enligt tolfte punkten i denna dataskyddsbeskrivning. Begäran om insyn och rättelse ska göras skriftligen och undertecknad samt levereras till Registeransvariges kundservicepunkt på adressen Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad eller Torikuja 3, 84100 Ylivieska. Kunden ska också kunna bestyrka sin identitet. Registeransvarige lämnar ett skriftligt svar till kunden inom 30 dagar efter det att Registeransvarige har mottagit kundens skriftliga begäran eller kunden personligen har uppsökt Registeransvariges kundservicepunkter.

 

13. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Registeransvarige utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Registeransvarige rekommenderar att de registrerade regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

Beskrivningen uppdaterad 10.6.2024.