Ofta frågat om elpris

 

Elpris – Vad betyder kWh?

 

Elpriset per kWh berättar hur mycket el kostar per kilowattimme. En elapparats effekt
uttrycks i kilowatt och en kilowattimme motsvarar medeleffekten av en timmes förbrukning.
Den energi som används i hemmet mäts i kilowattimmar (kWh). Elpriset anges i cent per
kilowattimme.

 

Vilka faktorer påverkar elpriset?

 

Helhetspriset på el består av elens energipris, en elöverföringsavgift samt elskatt och
mervärdesskatt. Det är elleverantören som avgör elens energipris, alltså själva
försäljningspriset på el. Det här är den enda delen av elfakturan som du kan
konkurrensutsätta. Försäljningspriset på el påverkas bland annat av den nordiska elbörsens
prisnivå och elbolagets inflytande på marknaden.

 

I priset för elöverföring ingår alla de kostnader som överföringen av el orsakar.
Avtal om elöverföring görs alltid med ditt lokala elnätsbolag, som också bestämmer avgiften.
Överföringsavgiften varierar beroende på de kostnader som elnätets ägare har för underhåll
och utveckling av elnätet. Överföringsavgiften påverkar inte försäljningspriset på el.

 

En dryg tredjedel av elfakturan består av skatter. Elskatt till staten betalas enligt
elförbrukning. Den skatten ingår i elöverföringsfakturan från ditt lokala elbolag. Förutom
elskatt betalar du också mervärdesskatt på elprisets samtliga delar: elenergi, elöverföring,
elskatt och försörjningsberedskapsavgift.

 

Spara pengar genom att välja ett elavtal som verkligen passar dig. Tecknar du elavtal hos
oss på Herrfors gör du samtidigt ett miljövänligt val. Visste du att vi förutom förmånliga
elavtal också har Finlands nöjdaste privatkunder?

 

Vad är försörjningsberedskapsavgift?

 

Syftet med den försörjningsberedskapsavgift som ingår i elfakturan är att trygga Finlands
övergripande säkerhet. Tanken är att skapa en tillräcklig försörjningsberedskap som sedan
underlättar hanteringen av eventuella problemsituationer som kan uppstå i samhället.
Livsmedels- och medicinförråd är exempel på dessa förebyggande åtgärder. Med hjälp av
försörjningsberedskapsavgiften finansieras de statliga utgifterna för att säkerställa
försörjningsberedskapen. Försörjningsberedskapsavgift betalas inte enbart för elenergi, utan
också för flytande bränslen, stenkol och naturgas. 
 

Vad betyder spot-el?

 

Väljer du spot-el innebär det att elpriset är rörligt och följer elmarknadens svängningar.
Marknadspriset för spot-el kan variera kraftigt under året och till och med under ett dygn. Om
du vill ha möjlighet att påverka din egen elförbrukning, kan du med hjälp av spot-el
koncentrera din elförbrukning till dygnets billigaste timmar.
På det sättet kan du trimma slutsumman på din elfaktura.

 

Läs mer om spot-el

 

Vad betyder börsel?

 

Börsel är bara ett annat ord för spot-el. Det är alltså fråga om ett elavtal, där elpriset
bestäms utifrån den nordiska elbörsen Nord Pools marknadspris på el.
Det rörliga elpriset bygger på spotpriset som Nord Pool sätter varje timme. Det betyder att priset för börsel
varierar timme för timme.

 

Varför välja börsel?

 

Börsel är ett utmärkt alternativ för dig som har eluppvärmning, och för alla som vill optimera
sin elkonsumtion. Genom att hålla koll på det ständigt varierande elpriset kan du
styra din mest energiintensiva förbrukning till dygnets billigare timmar. Priset på börsel är oftast lägst
under kvällar och nätter, och då har exempelvis personer med eluppvärmda hem chans att spara en rejäl slant.

 

Vilka faktorer påverkar priset på börsel?

 

Tillgång och efterfrågan styr elpriset. Typiska saker som påverkar energipriset är vädret,
vattensituationen, störningar i elproduktionen eller överföringen samt relevanta
världspolitiska händelser.

 

Läs mer om börsel

 

Kan jag påverka varifrån min el kommer?

 

El kan produceras på flera olika sätt. På Herrfors har vi redan i årtionden investerat i
förnybar och mångsidig elproduktion, eftersom vi värnar om miljön. I vårt utbud finns både
allmän el och 100% förnybar el, valet är ditt.

 

 

Är den billigaste elen det bästa alternativet?

Konkurrensen om elkunder är hård. Om du vill spara pengar är det viktigt att jämföra elpriser
och konkurrensutsätta ditt elavtal med jämna mellanrum.

 

Alla gillar billig el, men den billigaste elen är inte nödvändigtvis den bästa i praktiken. Det
lönar sig att satsa på det elavtal som passar bäst med tanke på din elkonsumtion. Notera
också att den billigaste elen sällan är den bästa för miljön, det finns mer miljövänliga alternativ.

 

Låt Herrfors leverera din el så gör du samtidigt ett miljövänligt val. Herrfors producerar el
från förnybara energikällor i företagets egna och delägda kraftverk. Som tvåspråkigt elbolag
är det en självklarhet för oss att betjäna våra kunder på finska, svenska och naturligtvis också på engelska.

 

 

Elpris - Var hittar jag prislistan?