Aktuellt Katternöbolagens årsberättelse för 2020 är publicerad
11.5.2021
Årsberättelse

Omstrukturering och stora investeringar

Den globala energiomställningen mot ett fossilfritt samhälle fortsätter i full fart. Största problemet är våra regelverk som uppdateras i en takt som gör långsiktiga investeringar svåra att hantera. Detta gäller speciellt på EU-nivå. RED2-direktivet som sätter kriterier för förnybar energi har inte hunnit träda i kraft förrän nästa version, RED3, körs fram. Därtill har vi taxonomiförslaget om hållbar finansiering som vissa icke-parlamentariska kretsar försöker använda som verktyg för att torpedera vad som nyligen reglerats i RED2. Frågan hur vi ska positionera oss i detta ständigt föränderliga politiska pusselspel utgör avstamp för vårt strategiarbete.


I Herrfors strategi finns två huvudmål. Det första är att effektivera våra nuvarande verksamheter, det vill säga produktion, distribution och försäljning av el och värme. Kostnadseffektivitet och bekväma lösningar för våra kunder är viktiga aspekter i denna del. För fjärrvärmeproduktionens del undersöker vi bland annat alternativ till förbränning som värmekälla. Den andra målsättningen handlar om att utveckla nya affärsmodeller som tillför mervärde och underlättar kundens vardag. Vi sätter stor vikt vid att utveckla våra plattformar Nordic Sunrise, North Shore Datacenter (tillsammans med JNT) och ägandet i Bright Energy AB. Nordic Sunrise erbjuder solpanelkoncept och snart även andra produkter. North Shores datacentertjänster har blivit väl mottagna bland våra företagskunder. Under hösten planerar vi också att lansera vår unika produktnyhet baserat på samarbetet med Bright Energy.

Vi har hanterat coronapandemin genom att kontinuerligt uppdatera instruktionerna till personalen. De som haft möjlighet att arbeta på distans har getts den möjligheten, och personal som är kritiska för energidistributionen har haft särskilda arrangemang. Vi har lyckligtvis klarat oss utan smittfall bland personalen. Även affärsverksamheten har drabbats av pandemin och i kombination med stora vattenlager och en varm vinter sjönk årsmedelpriset för el med 36 procent till rekordlåga 28 euro per MWh. Detta var den största orsaken till att Herrfors rörelseresultat sjönk från 11,4 till 8 miljoner euro. Elförbrukningen inom vårt nätområde sjönk med 5 procent, vilket är något bättre än Finland som helhet, vars elförbrukning sjönk med 6 procent. Trots att omsättningen sjönk på grund av det låga elpriset, var 2020 ett bra år för koncernen som helhet. Rörelseresultatet på 20 miljoner euro tangerade rekordet från 2018 – 21,5 miljoner euro. År 2019 gjorde vi en nedskrivning i bolaget Härjeåns Energi, varför 2019 inte är jämförbart. Härjeånskoncernen gjorde ett bra resultat år 2020.


Förberedelserna för omstruktureringen av ägandet i Alholmens Kraft pågick under hela året, och kunde verkställas 1.3.2021. Kondenselproduktionen i AK2 har en längre tid varit olönsam. De ägare som enbart haft del av elproduktionen, sålde sitt innehav till Perhonjoki och UPM, som använder AK:s värmeproduktion för fjärrvärme och processånga. Inom Perhonjoki konsoliderade vi ägandet av AK till enbart Herrfors, som driver fjärrvärmeverksamheten i Jakobstad. Tillsammans siktar vi på att utveckla AK med fokus på värmeproduktion, samt att effektivt ta del av de pristoppar som den allt mer volatila elmarknaden erbjuder.


Vår långsiktiga strategi för att öka andelen förnybar elproduktion fortsätter. Ny vindkraft gör att vår elproduktion inom några år är så gott som fossilfri. Herrfors har under många år erbjudit kunderna regionalt producerad vindkraft från våra parker, och tack vare nya satsningar kan vi erbjuda även allt fl er storindustrikunder möjligheten till 100-procentigt närproducerad vindkraft. I Katternö Kraft har vi under året gjort en massiv satsning på nya vindparker. Via vårt intressebolag Puhuri bygger vi nya parker i Pyhäjoki och Haapavesi, som tas i bruk i februari 2022. Investeringen handlar om cirka 110 miljoner euro, och väntas ger cirka 300 GWh el per år. I mars 2021 fattade vi beslut om ytterligare två parker, en i Haapavesi och en i Kannus – denna gång en investering på cirka 100 miljoner euro. Parkerna blir klara i början av 2023, och Katternö Krafts andel är 45 procent. Den stora portföljen med nya vindparker ger Puhuri potential att bli ett av Finlands ledande vindkraftsbolag. Även NordFuel-projektet i Haapavesi fortsätter, där vi tillsammans med Kanteleen Voimas övriga ägare planerar en
av Nordens största anläggningar för tillverkning av biogas och flytande biobränsle. Katternökoncernens övriga investeringar uppgick till 27 miljoner euro, varav största andelen är investeringar i elnätet för att kunna ta emot ny vindkraft, samt fortsatt väder-säkrande av nätet enligt de krav som lagstiftningen ställer.


Utvecklingen går mot en konsolidering av den finska elmarknaden, med allt färre och större bolag som säljer el. Herrfors har valt att fortsätta som regionens elbolag med fokus på god kundservice, samtidigt som vi utvecklar nya produkter för hela finska marknaden. Ett gott betyg på detta är att vi i EPSI Ratings undersökningar de senaste åren nått topplaceringar i kategorin Finlands mest nöjda kunder.


Jag vill rikta ett stort tack till våra kunder och samarbetspartners för visat förtroende. Och jag vill speciellt tacka vår personal för väl utfört arbete. Det är en stor glädje att se inspirationen flöda då ni tar er an våra nya utmaningar.


Oy Katternö Ab betalar enligt bolagsstämmans beslut i dividend 2,95 miljoner euro. För största ägaren Jakobstads Energi innebär detta en dividendintäkt på 1,2 miljoner euro.

 

Ekonomiska nyckeltal (1000 €)    Koncernen Katternö

                                                       2020                 2019                          2019 Pro forma *)

Omsättning                                     133 368            162 569                      162 569

Rörelsevinst                                    20 018              -30 308                       23 872

Räkenskapsperiodens vinst            11 306              -13 246                       14 269

Investeringar                                   27 200              38 300                        38 300

Soliditet %                                      36,0 %              36,2 %                       45,8 %

Personal 31.12                                  242                    41                              241

Dividend                                          2 948                2 948                          2 948

 

*) 2019 Pro forma: de ekonomiska nyckeltalen exklusive en nedskrivning av engångskaraktär som gjordes i Härjeåns Energi AB år 2019.

 

Katternöbolagens årseberättelse 2020 hittas i sin helhet här. 

 

Tilläggsuppgifter: 
Roger Holm
Koncernchef
040-5852 495

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer